User Tools

Site Tools


users:guides:graphical_access

Connexió gràfica al cluster

. El cluster està dissenyat per treballar en línia de comandes: enviar scripts als nodes via el sistema de cues (SGE). Tot i això també es pot treballar en mode gràfic amb determinats programes. Amb algunes limitacions, com que el cluster no és accessible gràficament (en principi) des de fora del centre.

. I dins del centre hem de tenir en compte que no ens podrem connectar amb qualsevol connexió. No podem tenir connexió gràfica al cluster des de qualsevol connexió wifi (sigui via eduroam o via convidats). Únicament tindrem connexió via connexió per cable (xarxes 161.111.254.0 i 161.111.255.0).

Usuaris MacOS.

Per tal de connectar-se gràficament des d'un MacOS cal fer (pot variar en funció de la versió de MacOS amb la que estiguem treballant):

. Instal·lar xquartz al MacOS .

. Configurar xquartz per tal qeu accepti connexions gràfiques entrants: ens en anem a preferències → Protecció i activem les dues pestanyes que n'hi han: autenticar connexió i permet les connexió del client de xarxa (algo així).

. Entrar a la terminal d'xquartz:

$ xhost + //(al mac)

$ ssh -X nom_usuari@cluster-ceab.ceab.csic.es //al mac

xavier.roijals@cluster-ceab:~$ qlogin  //(des de cluster-ceab).

. Mirar des del mac quines són les connexions gràfiques entrants:

$ lsof -i -P | grep -i x11.bin //des del Mac

i ens donarà una sortida X amb uns ports TCP *:600X, sent X la connexió gràfica. Si per exemple fos TCP *:6006 doncs haurem de posar al node:

xavier.roijals@node103$ export DISPLAY=161.111.254.196:6 

atenció al 6, tal i com hem explicat abans. (161.111.254.196 seria la ip des de la que es connecta l'usuari).

Fet tot això podríem fer el típic xeyes i llavors ja executar el programa gràfic que vulguéssim.

Usuaris GNU/Linux.

En el cas d'una connexió gràfica al cluster des d'un sistema GNU/Linux seguirem els següents pasos:

. En primer lloc configurarem el desktop manager perquè permeti connexions gràfiques remotes. Si no ho fem més que probablement no funcionarà. No hi ha una regla general per fer això: depèn de la distribució (Ubuntu, Biolinux, Debian, etc), de l'entorn de finestres amb que treballem (xfce, gnome, unity, etc) i de la versió del mateix.

En el cas de lightdm (Xubuntu, Debian amb xfce, etc) haurem d'editar el fitxer /etc/ligthdm/lightdm.conf i afegir la línia:

xserver-allow-tcp=true

En el cas de GDM (Ubuntu, Debian amb Gnome, etc), haurem d'editar el fitxer /etc/gdm/custom.conf i afegir la següent opció:

[security]
DissallowTCP=false

En d'altres displays managers, com KDM, xdm, etc s'hauran de mirar els paràmetres equivalents.

En tots els casos haurem de reiniciar el display manager.

$ sudo service lightdm restart // En el cas de lightdm

$ sudo service gdm restart // en el cas de gdm

(Recordem un altre cop que igual les comandes són diferents, o les línies a afegir/descomentar dels fitxers de configuració són diferents, o fins i tot igual els fitxers de configuració són diferents: depèn tot de la versió, del desktop manager triat i de la distribució).

Un cop fet això els pasos a seguir seran els següents (els habituals):

. Permetre l'accés a connexions externes a la nostra terminal:

$ xhost + //(al mac)

. Connectar-me amb accés gràfic al cluster (ssh -X):

$ ssh -X nom_usuari@cluster-ceab.ceab.csic.es 

. Fer un qlogin des de cluster-ceab i accedir a un node:

xavier.roijals@cluster-ceab:~$ qlogin  

. Anar fent proves amb export DISPLAY i variant el número del display final (suposant que la nostra ip fos 161.111.254.196: 161.111.254.196.0, 161.111.254.196:1, 161.111.254.196:2, etc):

xavier.roijals@node103$ export DISPLAY=161.111.254.196:6 //sent 161.111.254.196 la nostra ip.
xavier.roijals@node103$ xeyes

Si veiem que ens apareixen uns ulls que van seguint el ratolí a mesura que es va movent per l'escriptori llavors el sistema gràfic és actiu i ja podem executar el programa gràfic que necessitem.

Usuaris Windows.

L'enfocament en Windows també és una mica diferent. I també depèn de la versió de Windows, de si tenim cap firewall de Windows activat, etc. S'ha d'estudiar cada cas en particular.

Recordem també que en tot cas per connectar-se gràficament al cluster cal fer-ho des de la xarxa cablejada del centre (no via wifi, ni eduroam, ni tampoc des de fora del centre).

. En primer lloc hem d'instal·lar el programari Xming.

Dintre de l'Xming, ens anirem a “Propiedades → Acceso directo”, i dintre d'aquí on posa “Destino” posarem \Xming\Xming.exe“ :0 -clipboard -multiwindow -ac

És molt important que posem això del -ac de l'Xming, sinó, és ben possible que no funcioni. Oju amb això.

. Un cop instal·lat i executat, cal dir-li que obri l'accés X11 a connexions externes. Això es fa via Tunneling → X11 Tunneling → tunnel X11 connections (activant la pestanya):

. Un cop fet això ens connectarem al cluster de la manera habitual via putty. Dintre de putty ens en anirem a Profile settings → Tunneling → X11 Tunneling i activarem la pestanya Tunnel X11 connections.

Llavors ara sí que si ens connectem de la manera habitual dins de putty:

ssh xavier.roijals@cluster-ceab.ceab.csic.es //enlloc de xavier.roijals posarem el nom del nostre usuari

Llavors entrarem a cluster-ceab. I des de cluster-ceab seguirem els pasos habituals:

xavier.roijals@cluster-ceab:~$ qlogin  

Anar fent proves amb export DISPLAY i variant el número del display final (suposant que la nostra ip fos 161.111.254.196: 161.111.254.196.0, 161.111.254.196:1, 161.111.254.196:2, etc):

xavier.roijals@node103$ export DISPLAY=161.111.254.196:6 //sent 161.111.254.196 la nostra ip.
xavier.roijals@node103$ xeyes

Si veiem que ens apareixen uns ulls que van seguint el ratolí a mesura que es va movent per l'escriptori llavors el sistema gràfic és actiu i ja podem executar el programa gràfic que necessitem.

users/guides/graphical_access.txt · Last modified: 2019/05/15 10:14 by admins_ceab