User Tools

Site Tools


users:catalogue:programs:matlab

Matlab

Lo primer que han de fer els usuaris és comprovar si poden connectar-se gràficament al cluster.

Un cop comprovat que sí, han de seguir els pasos següents (des d'un sistema GNU/Linux):

1.- Obrir una sessió gràfica al cluster:

fbartu@levy:~$ xhost +
access control disabled, clients can connect from any host
fbartu@levy:~$ ssh -X fbartu@cluster-ceab.ceab.csic.es
Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-96-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

153 packages can be updated.
2 updates are security updates.

New release '18.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


Last login: Mon Apr 15 16:23:35 2019 from 161.111.254.6

2.- Crear una sessió de qlogin a un node.

fbartu@cluster-ceab:~$ qlogin -l h_vmem=10G -pe make 5
local configuration cluster-ceab not defined - using global configuration
Your job 65193 ("QLOGIN") has been submitted
waiting for interactive job to be scheduled ...
Your interactive job 65193 has been successfully scheduled.
Establishing builtin session to host node108 ...
groups: cannot find name for group ID 20005

3.- Exportar la sessió gràfica del cluster cap a la nostra ip. Anem fent proves amb xeyes fins que se'ns obri.

fbartu@node108:~$ export DISPLAY=161.111.254.6:1
fbartu@node108:~$ export DISPLAY=161.111.254.6:0
fbartu@node108:~$ xeyes

4.- Executar Matlab. Atenció: el CSIC té un número limitat de llicències de Matlab. És possible que feu tots els pasos fins aquí i a l'hora de connectar-vos no funcioni perquè ja hi hagi massa gent connectada del CSIC.

fbartu@node108:~$ /home/soft/matlab/R2010b2/bin/matlab

users/catalogue/programs/matlab.txt · Last modified: 2019/05/02 14:27 by admins_ceab